ArtiklarKristen apologetikNyheter2Vilken bibelöversättning?

Vilken bibelöversättning? – Del 3

Bibelöversättningar präglas av översättarnas världsbild. I denna artikel ser vi närmare på Bibel 2000 och Nya världens översättning.


Denna artikel är den tredje i serien Vilken bibelöversättning? Läs del ett och två här.

Alla översättningar av Bibeln är präglade av den världsbild som översättarna har när de jobbar med tolkningen. I denna artikel ska vi se på några exempel på just detta. Jag ska också säga något om hur man bör tänka när man väljer bibelöversättning. Som exempel kommer jag utgå från Bibel 2000, utgiven av Svenska bibelsällskapet, och Nya världens översättning som används av Jehovas vittnen.

Bibel 2000 och Gud

Jag skaffade mig en Bibel 2000 så fort den kom ut på marknaden. Ganska snart lade jag märke till att den var annorlunda än både 1917 års översättning (som jag växt upp med) och Svenska Folkbibeln (som jag då nyligen börjat läsa).

Det första jag lade märke till är användandet av ordet ”kyrka” i stället för ”församling” (se t.ex. Kolosserbrevet 1:17), något som i mitt språkbruk är väldigt märkligt. ”Församling” är ett neutralt ord (inte laddat med religiösa konnotationer), precis som det grekiska ekklesia; bägge orden syftar på en samling av personer. ”Kyrka”, däremot, är inte bara förbundet med en byggnad med kors på taket, det är dessutom tätt knutet till den kristna tron. Därför kan man lätt missförstå att det apostlarna talade om var en byggnad eller en institution, i stället för en samling människor med en gemensam tro och hopp.

Nästa sak jag lade märke till – och som är betydligt värre – är två bibelord som har liknande uttryck, där Jesus identifieras som Gud. Här har översättarna av Bibel 2000 gjort ett viktigt översättningsval:

«…vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet» (Titus 2:13) (Min kursivering)

«Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus…» (2. Petrus 1:1) (Min kursivering)

I hela Bibeln, där himmelens och jordens Herre nämns, sägs han vara ”Gud”, med stort ”G”. Men i just dessa två bibelord där Jesus omtalas som Gud, har man valt litet ”g”, trots att han i Titus brev kallas för ”vår store gud”.

Men är det fel? Det beror på, för faktum är att den grekiska texten inte är skriven med vare sig stor eller liten bokstav, eftersom grekiskan på apostlarnas tid inte hade den distinktionen – så det går an att försvara rent språkligt. Men det man uttrycker är att författarna till dessa två breven inte hade så hög kristologi att de likställde Jesu gudom med Faderns gudom. Det avslöjar en förutfattad åsikt som inte är hämtad från texten själv. Det är intressant att av någon anledning har man inte valt litet ”g” i Johannes 1:1, där Ordet identifieras med Gud.

Det som är ”fel” är alltså inte själva översättningen, för den kan försvaras. Och jag ska absolut inte påstå att jag kan eller vet mer än de som har översatt Bibel 2000. Jag är överbevisad om att de har jobbat med de bästa text- och språkforskarna. Det jag menar är att när man kommer med förutfattade meningar till arbetet, kommer det återspeglas i sättet man översätter på. Tror man inte att apostlarna trodde på Jesu gudom1(Att apostlarna verkligen förkunnade Jesu gudom vet vi från texter som t.ex. Hebreerbrevet 1:1-14, Romarbrevet 9:5, 10:13, Johannes 1:1 och 1 Johannes 5:20), så påverkar det valen man gör. Detta sker naturligtvis också åt andra hållet – jag tror att vi alla har våra förutfattade åsikter. Därför är det viktigt att vara observant på detta när man läser Bibeln.

Jag rekommenderar alla som läser Bibel 2000 att köpa den med noter (finns också att läsa gratis på bibeln.se), för att få en förståelse av den tankevärld som har präglat översättningen. Kanske tycker du att den är okej, kanske inte; mitt mål är inte att döma ut Bibel 2000, men att skapa uppmärksamhet kring denna fråga.

Nya Världens översättning

Bibel- och traktatsällskapet Vakttornet, mer känt som Jehovas Vittnen, ger ut en egen bibelöversättning som kom ut i en reviderad utgåva 2017. Den kallas Nya Världens översättning (härefter NV).

De flesta som inte är Jehovas Vittnen själva, blir nog automatiskt skeptiska till en pseudo-kristen rörelse med egen Bibel. Så hur är översättningen? Efter att ha läst en del i den, blir jag å ena sidan imponerad över hur oberoende NV har valt att vara; de har verkligen inte fastnat i översättartraditioner som många andra Biblar. Samtidigt är det en Bibel som är starkt präglad av vilka förutfattade meningar man utgår ifrån. Låt mig ta några exempel, där vi jämför Svenska Folkbibeln (SFB15) med NV:

”Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden …” (Romarbrevet 8:10, SFB15. Min kursivering)

”Men om Kristus är i gemenskap med er är kroppen visserligen död på grund av synd …” (samma vers, NV. Min kursivering)

I nästan alla verser jag har funnit, där apostlarna eller Jesus talar om att vara ”i Kristus” eller att Kristus är ”i oss”, översätter NV detta med ”i gemenskap med”. Anledningen är att Jehovas Vittnens teologi säger att Jesus är en ärkeängel i himmelen, som inte kan bo i de som tror på honom, men kan ha gemenskap med dem.

Men vi som tror på treenigheten menar att denna förening mellan Kristus och församlingen sker genom Den Helige Ande, och att Kristus bor i oss genom sin Ande. Dessutom är Jesus allestädes närvarande, eftersom han är Gud; något som Jehovas Vittnen alltså inte tror på.

Versen efter den citerade (Romarbrevet 8:11) säger att Guds Ande bor i oss, och här har NV valt att översätta med ”bo i er”, trots att det är samma ord på grekiska som versen innan. Det är alltså en speciell teologi som man önskar lägga på texten.

Jag säger inte att man inte kan översätta den grekiska texten med antingen ”i gemenskap med” eller ”i” – båda översättningarna är möjliga. Men här har man gjort ett tydligt val. Då handlar det inte om att låta texten tala för sig själv, men om att läsa in saker i texten som man önskar var där. En annan intressant text ur NV är Kolosserbrevet 1:15-16, där följande sägs om Jesus:

”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av allt skapat. För med hjälp av honom skapades allt annat i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det gäller troner eller herradömen, regeringar eller myndigheter. Ja, allt annat har skapats genom honom och för honom. Han är före allt annat, och med hjälp av honom har allt annat blivit till.” (Min kursivering)

Det finns mycket att ta tag i här, men lägg märke till uttrycken ”den förstfödde av allt skapat” och ”allt annat”. Jehovas Vittnen lär att Jesus är Guds första skapelse, och sedan använde Gud honom för att skapa alla andra ting. Det är också vad denna vers verkar säga, när man läser NV-översättningen.

Men är det så? Det grekiska uttrycket prōtótokos pásēs ktíseōs kan översättas både ”förstfödd av allt skapat” eller ”förstfödd före allt skapat”. Det är en skillnad, för i den första översättningen är Jesus en del av skapelsen, i den andra är han född innan skapelsen. Texten fortsätter med att säga att ”allt annat” är skapat genom Jesus. Eller säger den det?

Faktum är att NV har lagt till ordet ”annat”, något som de angav i sin tidigare översättning genom att sätta ”annat” i parentes – något som de inte gör i 2017-revideringen. Varför är det viktigt? Därför att det är en stor skillnad på om Jesus är en del av skapelsen eller inte. Läran om treenigheten säger att Jesus är evigt existerande, precis som Fadern och Anden – alltså ”förstfödd före allt skapat”, och att allt som är skapat, har kommit till genom honom. Det är också vad texten säger, när man översätter den direkt från grekiska.

NV-översättarna har alltså valt att tolka flera ord i texten på det enda sätt som får deras egen teologi att hänga ihop. Återigen: Det är inte nödvändigtvis felöversatt (även om det går att argumentera för att det verkligen är det), men det är subjektiva val som är baserade på vad översättarna själva tror och inte vad texten säger.

Så vaddå?

Man bör alltid vara uppmärksam på vem, vad eller vilka som ligger bakom en bibelöversättning, och hur det har präglat arbetet. Det är inte säkert att bara för att en översättning stämmer med min bild, så är den bra – då kommer jag med mina fördomar till Bibeln, och de kan vara lika illa som något annat.

Hur ska man då kunna försäkra sig om att man förstår Bibeln på rätt sätt? För det första bör man studera Bibeln med ett så öppet sinne som möjligt – så man ifrågasätter sina egna fördomar. För det andra är det en god idé att jämföra olika översättningar, för att få en bredare bild över hur ett uttryck kan översättas – det är oftast inte så stora skillnader att man behöver tveka på vad ursprungsbetydelsen var. Det sista man kan göra är att ta reda på vem som ligger bakom en viss översättning. Är det en konservativ, liberal eller sekteristisk grupp?

Har du sett något i en bibelöversättning som du har reagerat på? Kommentera gärna nedan.

Paulus Eliasson

Paulus har hand om Bibelfrågan på Jesaja53. Flera av hans predikningar och artiklar finns publicerade här. Paulus har undervisat ur Bibeln i över 20 år. Han arbetar i en församling i Norge och missionerar i Rumänien. Besök gärna Paulus blogg Vandrerhjemmet.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button