ArtiklarKristen apologetikKristen troLivsberättelserNyheter2Övriga vittnesbörd

Gud vs Vetenskapen

Mikael kände sig dragen till Gud. Men vem hade rätt – Gud eller vetenskapen? Men så, när han hörde Bibelns budskap, föll alla bitar på plats. Och en dag såg han plötsligt ett kors…


Mikaels personliga vittnesbörd ”Jag såg Jesu kors” (längre ned) finns tillgängligt på teckenspråk på denna länk (vittnesbörd 4).

Många tror att Bibeln motsäger vetenskapen, eller att den till och med är ovetenskaplig. Även jag brukade tänka att Gud och vetenskap var varandras motsats. Men så tänker jag inte längre. I den här artikeln berättar jag om varför jag ändrade mig. Jag ska börja med att ge några exempel som kanske också får dig att fundera och inte avfärda Bibeln så fort. Välkommen att hänga med!

Vetenskapliga fakta i Bibeln


Bibelns syfte är inte att berätta om vetenskapliga fakta. Men trots det nämnde Bibelns författare vetenskapliga sanningar – långt innan de upptäcktes av moderna forskare. Här vill jag visa några exempel.

Att sätta sjuka i karantän

Hade man följt Bibelns karantänsregler när pesten intog Europa på 1300-talet, hade många människoliv kunnat sparas. Redan i 3 Moseboken står det att sjuka bör sättas i karantän: ”Så länge han är angripen av spetälska ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret.” (3 Mosebok 13:46). Och hur är det med hygien? Först år 1845 insåg man att de läkare som tog hand om barnafödande mammor måste tvätta sina händer för att minska riskerna för mammorna. Länge brukade läkarna bara tvätta händerna i en skål med vatten, men Bibeln säger att man ska tvätta sig i ”rinnande vatten” (3 Moseboken 15:13) vilket är mycket effektivare mot bakterier.1(Burns, C. (2019), internetkälla.)

Jordens position

Historiskt har man trott att jorden inte hängde fritt i rymden, utan satt på en jättes rygg eller ett stort djur (1500 f.Kr). Men i en av Bibelns äldsta böcker, Jobs bok, står:

”Han spänner ut himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet.” (Job 26:7).

Vetenskapen upptäckte inte att jorden ”hänger fritt på intet” förrän år 1650.2(Comfort (2020), s. 9)

Jorden är rund

”För honom som tronar över jordens rund är dess invånare som gräshoppor. Han breder ut himlen som ett flor, spänner ut den som ett tält att bo under.” (Jesaja 40:22)

Upptäckten att jorden är rund brukar tillskrivas de grekiska filosoferna Aristoteles (384 f.Kr – 322 f.Kr), Pythagoras (570 f.Kr – 495 f.Kr) och Eratosthenes (276 f.Kr – 194 f.Kr).3(Burns, C. (2019), internetkälla. Årtal från Wikipedia, respektive artikel.) Men att jorden är rund nämndes redan av profeten Jesaja, som verkade från ca. 740 f.Kr.

Havsströmmar

Himlens fåglar och havets fiskar, de som vandrar havens vägar.” (Psaltaren 8: 9)

Versen ovan ska ha inspirerat hydrografen Matthew Maury (1806 – 1873) att försöka ta reda på vad som menades med ”havens vägar”. På det sättet började han kartlägga de stora havsströmmarna.4(Burns, C. (2019), internetkälla.)

Nämner Bibeln dinosaurier?

”Se Behemot, som jag har skapat liksom dig. Han lever av gräs som en oxe. Se kraften i hans höfter och styrkan i hans bukmuskler. Hans svans är styv som en ceder, hans lårsenor är sammanvävda. Hans benpipor är som kopparrör, benen liknar järnstänger. Han är förstlingen av Guds verk, men hans skapare kan komma nära med sitt svärd. Bergen bär fram mat åt honom, och alla de vilda djuren har där sin lek. Han lägger sig ner under lotusträd, i skydd av rör och vass. Lotusträden ger honom skugga, flodens pilträd omger honom. Även om strömmen är kraftig oroas han inte,
om så Jordan forsar mot hans gap är han trygg. Kan någon gripa tag i hans ögon eller borra snaror genom hans nos?”
(Job 40:10-19) 

Jag har alltid undrat hur det ligger till med dinosaurierna. Nämner Bibeln dem? Kanske gör den det i ovanstående stycke ur Jobs bok.

Ett par ord om Bibelns ursprung

Bibeln skrevs under en tidsperiod av ca. 1600 år, av fler än 40 författare och på tre olika språk. Ändå harmoniserar budskapet väldigt väl.5(Comfort (2011) Evidence Bible. Tillgänglig online.) Verk av Platon och Julius Caesar brukar räknas som tillförlitliga, men är mycket sämre belagda än Bibeln. Över 5000 avskrifter av apostlarnas grekiska originalmanuskript har bevarats till idag. Förutom det finns 35 000 citat ur Nya testamentet i andra tidiga skrifter, och 9000 tidiga nytestamentliga översättningar.6(Sundberg 2020, internetkälla) Läs gärna mer här.

Varför tror man på historiska skrifter som är mycket sämre belagda än Bibeln? Ja, det kan man fråga sig. Och det finns mer att fundera över.

Tänkvärt


3D: Mikael Sundberg

Jag tror att vi allt för ofta tar saker och ting för givet och blir ”hemmablinda.” Jag brinner för fotografering inom många olika genrer, och har fotograferat allt ifrån det lilla (i mikroskop) till det stora (astrofoto). Det har öppnat mina ögon för hur fantastisk Skapelsen är. Kanske kan punkterna nedan hjälpa dig att öppna ögonen.

Varifrån kommer allt?

Tänk dig ett litet frö, som kanske bara är några millimeter eller centimeter stort. Trots att fröet är så litet, kan ett helt träd växa ifrån det! Det betyder att det finns väldigt mycket ”information” som redan är inbyggt i fröet. I fröet finns inprogrammerat hur stort trädet kan vara, hur det kan se ut, att det ska finnas rot, stam och trädkrona, också vidare. Men fröet innehåller också inställningarna för den komplexa fotosyntesen. Vi andas in syre, som kommer från växterna. Koldioxiden vi andas ut ger växterna “mat” – så att de tillsammans med solens ljus, socker och vatten kan framställa mer syre. Allt är ”programmerat” med fantastisk precision. Och det är förstås inte det enda exemplet.

Atmosfären som täcker Jorden är perfekt sammansatt så att människor, djur och växter ska kunna leva och frodas. Torr luft består av ungefär 78% kväve, 21% syre och 1% argon, och någon procent vattenånga.7(Europeiska miljöbyrån, 2013. Internetkälla). Atmosfären är ett bra exempel på hur fininställd denna värld är för att kunna uppehålla liv. Tänk också på att solen ligger på perfekt avstånd från Jorden. Jämför med de två närmaste planeterna, Mars och Venus, där det inte finns något liv!

I naturen är det balans mellan allting. Om någonting tas bort blir det obalans. Man kan se det till exempel när en djurart dör ut, eller om man flyttar en djurart från ett ställe till ett annat.

Min poäng är att allt är för detaljerat för att komma från slumpen, från Big Bang. Hur stor vore chansen att om man spränger en bomb så skapas en Volvo V70? Den är lika med noll. En explosion skapar inget annat än förstörelse. Absolut inte en vacker och livnärande planet – för att inte tala om livet självt…

Skapelsen är fullbordad

Så varifrån kommer allt? Bibeln berättar att det finns en Skapare som har designat Jorden och universum. Fininställdheten och detaljrikedomen är bevis på det som Bibeln säger: 

”Hur mångfaldiga är inte dina verk, Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du har skapat.” (Psaltaren 104:24)

Och till skillnad från vad evolutionen lär, berättar Bibeln att när Gud var färdig med Skapelsen var allting fullbordat, det vill säga färdigt.

”På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort.” (1 Moseboken 2:2)

Som vi kan se omkring oss är världen och alla levande varelser redan perfekt skapade. Den som letar efter den saknade länken mellan människa och apa letar förgäves. Bibeln säger också att djur och människor är helt olika:

”Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapdjurs, fåglars och fiskars kroppar.” (1 Korintierbrevet 15:39)

Men vem skapade Gud? 

Så vem skapade Gud? Det är för stort för oss att förstå. Vi kan bara förstå det vi ser och har omkring oss här. Jag tror det är därför vi så gärna söker ”bevis” genom vetenskapen. Men jag tror att vi måste acceptera att vetenskapen inte kan hitta svaren på alla frågor. Men det betyder inte att svaren inte finns. Så vad säger Bibeln om Gud?

 ”för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.” (Andra Petrusbrevet 3:8) 

Svaret är helt enkelt att Gud antagligen alltid funnits. Versen ovan visar att Gud inte påverkas av tiden på samma sätt som vi. Gud står utanför tiden, men kan ändå verka i vår tid.

Men naturkatastroferna, då?

Nu kanske någon invänder att det finns ju vulkanutbrott, jordbävningar och andra förstörande ”krafter”. Men Bibeln har svaret även på det. Bibelns inledande kapitel berättar om att Gud skapade världen perfekt. Men i och med att människan valde att synda, det vill säga göra onda handlingar, kom döden och förstörelsen in i världen. Du kan läsa mer om det här. Bibeln talar om att inte bara människorna, utan även skapelsen är i slaveri under förgängelsen (Romarbrevet 8:21). Det är därför vi ser så mycket ondska omkring oss. Men Gud vill tala om för oss vad som är rätt och fel. Hur gör han det?

Den objektiva moralen

Man brukar säga att samvetet är vår vägvisare. Men var har vi fått samvetet ifrån? Hur vet vi vad som är rätt och fel? Bibeln berättar att Gud lär människorna vad som är rätt och fel. Syndiga handlingar såsom mord, stöld, lögn och otrohet är förbjudet i Bibeln. Men Gud har också gett oss ett samvete. Vi känner i hjärtat att dessa handlingar är fel och det är för att Gud har gjort oss medvetna om det.

Liten i världen


En hund blir sjuk och husse tar den till veterinären. Hunden har en begränsad tankeförmåga och förstår inte varför den måste gå igenom jobbiga undersökningar. Men husses tanke var hela tiden att hjälpa.

På samma sätt förstår vi inte alltid varför Gud agerar på ett visst sätt. Vi undrar: ”Varför tillåter Gud att jag hamnat i en sådan svår situation?” Men jag tror att vi helt enkelt inte kan förstå allting. I Bibeln står:

”Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar,
säger Herren.
Nej, liksom himlen
är högre än jorden,
så är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än
era tankar.”
(Jesaja 55:8-9)

Ett bibliskt exempel på detta är då människan Job var tvungen att gå igenom många svårigheter. Han kunde inte förstå varför Gud agerade som han gjorde. Men Gud svarade genom att ställa olika frågor till Job:

  • ”Var var du när jag lade jordens grund? Svara, om du vet och förstår.” (Job 38:4)
  • ”Kan du sända ut blixtarna så att de går ut och säger till dig: ”Här är vi?” (Job 38:35) (Att ljus kunde sändas och sedan visa sig som tal upptäcktes inte av vetenskapen förrän 1864, dvs. 3300 år efter att Bibeln talat om det!)8(Comfort (2020), s. 11)
  • ”Har regnet någon far? Vem födde daggens droppar? Från vilket sköte kom isen? Och vem födde himlens rimfrost?” (Job 38:28)
  • ”Har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten?” (Job 38:16)
  • ”Har dödens portar visat sig för dig, har du sett dödsskuggans portar?” (Job 38:17)

Syftet med frågorna var att få Job att tänka till. Gud ville att Job ska förstå att han har allt har allting i sin hand. Genom att läsa Bibeln lär vi känna Guds personlighet, att han älskar oss och att vill vårt bästa.

Är du intresserad av fler exempel? Då vill jag tipsa dig om att kolla länktipsen längst ned och att studera vidare på egen hand. Det finns jättemycket information att hämta och glöm inte att kolla den bästa källan: Bibeln. Tänk dig: Bibeln är världens mest sålda bok (eller snarare bibliotek, den består av 66 böcker!) under hela historien 9(Graham (2018), s.24)! Trots förföljelsen av kristendomen trycks fortfarande nya exemplar. Men i Bibeln säger Jesus:

”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.” (Matteusevangeliet 24:35).

Nu har vi kommit fram till min personliga berättelse, där jag kommer gå in lite mer på vad som fick mig att ändra mig.

Jag såg Jesu kors


Foto: Mikael Sundberg

Vittnesbördet finns tillgängligt på teckenspråk här (Vittnesbörd 4).

Under min uppväxt var jag mycket kluven i min tro och vad som var rätt, vetenskap eller Gud. Jag kände ett drag till Gud men velade mellan Gud och vetenskapen. Så gick tiden och jag träffade min fru. Hon är kristen och tror på Jesus och Gud. Men jag hade inte läst Bibeln då det var svårt med språket. 

Min fru började berätta om Bibelns innehåll. Det kändes som om budskapet redan fanns ”inbyggt” i mig. Jag kände hur saker och ting föll på plats, att det som stod i Bibeln stämde. Jag kände att den väg Bibeln presenterade, att vägen till Gud genom tro på Jesus, var rätt.

Så gick många år, och år 2010 hade jag en tung period. Jag bad Gud visa mig vägen, att få något tecken. Men tiden gick, och jag fick inget svar.

En tidig morgon i september, var det väldigt fint ute. Det var dimma och jag och min fru åkte ut för att fotografera. Jag hittade en vacker plats vid en bäck, skogen stod tät runt om och solen gick precis upp. Det var otroligt vackert. Jag kände mig dragen till vattnet och gick dit och fotograferade. Då såg jag plötsligt hur dimman formades till ett kors – och jag fotograferade det. Jag kände ett starkt budskap från Gud: Det här är rätt väg.

Jag brukar tänka på då solens starka strålar lyser igenom ett löv, och man ser virrvarret av alla små, små nerver och detaljer i lövet. Det är den fantastiska skapelsen!

Några sista tankar


Jag hoppas att den här artikeln har väckt nya tankar hos dig som inte tror på Gud. Som jag berättade i inledningen brukade jag tänka att Gud och vetenskap är varandras motsats. Men nu förstår jag att båda hänger ihop. Vetenskapen är bara det som människorna hittills lyckats bevisa. Man kan faktiskt säga att Gud skapade vetenskapen! Det är ju Gud som skapat världen, och gjort människorna nyfikna. Om du vill veta mer kan rekommenderar jag boken Scientific Facts in the Bible av Ray Comfort och dessa sidor: Top 10 Scientific Facts In The Bible That Prove Faith And Science Coexist och Scientific facts mentioned by the bible.

Jag började inte läsa Bibeln på egen hand förrän år 2020. Jag är döv och det är svårt för mig att läsa Bibelns lite ålderdomliga språk. Men ett tips till dig är att skaffa en mer lättläst översättning av Bibeln. Bibeln har svaret på många frågor. Du kommer att känna dig träffad i själen när du läser Guds ord. Du kommer märka att den inte är som andra böcker (bibliotek). Bibeln går också att läsa gratis online, och du kan själv jämföra olika översättningar och se vilken som passar dig bäst. Jag rekommenderar att du börjar med Johannesevangeliet, som beskriver Jesu liv med fokus på hans kärlek. Det finns online här: Svenska Folkbibeln 2015 eller NuBibeln (lite modernare språk).

Idag vet jag vad jag tror på. För mig finns det tillräckligt med bevis för Guds existens – i Skapelsen, i Bibeln, och i min personliga erfarenhet av en relation med Gud.

Så hur kommer man i kontakt med Gud? Bibeln berättar att alla människor har syndat, alltså gjort fel saker i livet. Dessa synder står mellan människan och Gud. Bibeln berättar att det enda sättet att få en relation med Gud är genom tro på hans Son Jesus: 

”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom.” (Johannesevangeliet 14:6-7)

Guds lösning på syndens problem är att hans Son tog straffet för våra synder på sig, genom att dö på korset. Han uppstod efter tre dagar och då var världen förändrad. Nu finns förlåtelse tillgänglig för människorna som tror på Jesus!

”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Johannesevangeliet 3:16-18)

Tvivlar du fortfarande på Guds existens? Då har jag tre sista argument. Dessa tre argument för Guds existens har använts av den kristne apologeten och filosofen William Lane Craig, när han i dussintals debatter med kända ateister som Sam Harris, Anthony Flew och Christopher Hitchens försvarat den kristna tron.

Tre argument för Guds existens – utan Bibeln


Det teleologiska argumentet

1.   Om universum är fininställt för liv, så beror det antingen på slump, nödvändighet eller design.
2.   Universum är fininställt.
3.   Fininställningen beror inte på slump eller nödvändighet.
4.   Alltså beror universums fininställning på design.

Det kosmologiska argumentet

1.   Allt som börjar existera har en orsak.
2.   Universum (all tid, all rymd, all materia) började existera.
3.   Alltså har universum en orsak.

Om universum har en orsak så måste den vara tidlös, icke-materiell, otroligt mäktig och en person. Detta är definitionen på Gud.

Det moraliska argumentet

1.   Om Gud inte finns, så finns inte objektiv moral.
2.   Objektiv moral existerar.
3.   Alltså finns Gud.

Litteratur- och källor


Litteratur

Comfort, R (2020). Scientific Facts in the Bible. 2:a upplagan. Newberry: Bridge-Logos Inc.

Graham, B. (2018). Frid med Gud. Sjöbergs förlag.

Internetkällor

Burns, C. (2019) Top 10 Scientific Facts In The Bible That Prove Faith And Science Coexist. Hämtad 5 juli 2021 från https://godtv.com/top-10-scientific-facts-in-the-bible-that-prove-faith-and-science-coexist/?fbclid=IwAR3-WvwD1zzthFl05TqYixzToiI6RfcveVttuV_yMpNn7JMFZG4eneRCiL8

Comfort, R. (2011) Evidence Bible. Hämtad 5 juli 2021 från http://www.evidencebible.com/witnessingtool/Biblestandsalone.shtml

Europeiska Miljöbyrån. (2013). Varje andetag vi tar. Hämtad 5 juli 2021 från https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2013/artiklar/varje-andetag-vi-tar

Sundberg, M. (2021) Berättelsen om Bibelns ursprung. Hämtad 4 juli 2021 från https://www.jesaja53.se/berattelsen-om-bibelns-ursprung/


Mikael Sundberg

Mikael är fotograf och född döv. Han brinner för att vara kreativ och fånga naturen i bild.
Back to top button