Artikelnyheter3ArtiklarNyheter2Religioner och det ockulta

Vilka krafter ligger bakom New Age och ockultism? – Del 1

New Age-rörelsen säger sig lära ut kärlek, positivitet och tolerans. Men vilka krafter ligger egentligen bakom? Denna första artikel handlar om New Age-rörelsens kopplingar till satanismen.


Sverige har många gånger beskrivits som ett av världens mest ateistiska länder. Trots det verkar tron på olika typer av andlighet öka. Forskning visar att så många som hälften av Sveriges befolkning tror på något de benämner som en ”högre livskraft eller ande.”

Inte minst breder New Age-rörelsens läror ut sig. New Age säljer in sig som en rörelse som står för kärlek, positivitet och tolerans. Samtidigt är New Age ett paraplybegrepp som plockar mycket, såsom reinkarnation och yoga, från olika religioner såsom buddhism och hinduism. Men New Age inkluderar också områden såsom ockultism och Wicca (häxeri). Även framgångsseminarium och många som lär ut ”positivt tänkande” använder sig av New Age-principer. New Age-läror har också blivit vanligare i kristna församlingar.

”New Age säljs in med sitt kärleksbudskap, positivitet och tolerans. Men när människor blir involverade i New Age, ger de sig i kast med läror som de överhuvudtaget vet väldigt lite om.”

New Age är så svårdefinierbart att inte ens de som utövar New Age-metoder alltid är medvetna om att de gör det. Många av dem säger sig också ha haft olika typer av andliga upplevelser, erfarenheter och bevittnat mirakel. Andra säger sig till och med ha sett änglar eller andar.

Men varifrån kommer dessa upplevelser? Och vilka krafter ligger egentligen bakom New Ages läror?

De flesta jag pratat med, som på något sätt rört sig inom New Age-rörelsen, har varit trevliga, godhjärtade individer som velat andra väl. Jag skriver inte denna artikel för att förolämpa någon. Jag skriver av omtänksamhet och kärlek till mina medmänniskor. Jag har läst och hört tillräckligt många berättelser av människor som råkat fruktansvärt illa ut för att de börjat praktisera New Age eller ockultistiska läror.

Jag kan inte vara tyst längre.

New-Age rörelsens satanistiska rötter

Materialet under denna rubrik är sammanställt av Steven Bancarz, före detta New Age bloggare på bland annat Spirit Science, en av världens största New Age-sidor. Idag är han kristen och skriver för Reasons for Jesus. Han brinner för att exponera farorna med New Age. Bancarz källor finns angivna i texten nedan.

New Age stal från satanismen

Enligt Bancarz har New Age och ockultism rötter i satanismen. Anton LaVey grundade Church of Satan och är författare av The Satanic Bible. The Satanic Bible är packad med New Age-läror, såsom Vattumannens tidsålder, de fem elementen, Lucifer (Satan) som en personifikation för upplysning, att människan är Gud och sin egen frälsare, etc. Såhär skriver han om New Age i B. Bartons bok Church of Satan:

”I de tjogtal böcker som står i rad på hyllorna i New Age-bokhandlar, finns instruktioner om guidad meditation, kreativ visualisering, ut-ur-kroppen-upplevelser, instruktioner om hur du kan få kontakt med dina andeguider, samt hur du kan förutsäga framtiden med hjälp av kortlekar, kristallkulor eller genom stjärntydning. Tänk om satanisterna skulle återta detta för sina egna mörka ändamål och integrera dem i de till Djävulen dedikerade ritualer, där de med rätta hör hemma? Människor inom New Age har egenhändigt använt alla sorters satanistiskt material och anpassat det till sina egna hycklande ändamål… Men allt detta ”New Age” stämplande är, återigen, att sannerligen försöka spela ett djävulens spel utan att använda hans förbannade namn.” (Min översättning, original i fotnot)1(“In the scores of books lining the shelves of New Age bookstores, there are instructions for guided meditation, creative visualizations, out of body experiences, getting in touch with your spirit guides, fortune telling by cards, crystal balls or the stars. What if Satanists reclaimed these for their own dark purposes and integrated them into rituals dedicated to the Devil, where they rightfully belong? New Agers have freely drawn upon all manner of Satanic material, adapting it to their own hypocritical purposes… But in truth, all ‘New Age’ labeling is, again, trying to play the Devil’s game without using His Infernal name. ” —Anton LaVey, quoted in Church of Satan, B. Barton, p.107)

LaVey säger alltså att New Age-rörelsen ”stulit” sina metoder från satanismen, även om man undviker att använda Satans namn. Bancarz skriver:

”Vad New Age gör är att man mixar satanistiska, ockulta förehavanden med ett budskap om kärlek, enhet, självhjälp, självkänsla och positivitet. Detta förvandlar satanism till något som är moraliskt attraktivt nog för att kunna mottas av ömhjärtade, och fängslande nog för att de som letar efter en djupare livsmening ska vilja utforska det.” (Min översättning, original i fotnot).2”What the New Age does is mix in Satanic occultic practices with a message of love, unity, self-help, self-esteem, and positivity.  This turns Satanism into something morally appealing enough to be digested by the soft-hearted and captivating enough to be explored by anyone who is genuinely looking for a deeper meaning in life.”

För mig låter det som om man inom New Age vilseleder och lurar människor in i satanistiska läror och ritualer genom att förklä dem till något annat. Men detta är inte det enda exemplet.

New Age-rörelsens moder lovordade Satan

Helena Blavatsky, ockultist och spiritualist, har kallats New Age-rörelsens ”moder”. Hon grundade Teosofiska samfundet, där man lärde ut esoteriskt material tillhörande Teosofin. Dr. Gordon Melton, forskningsspecialist inom Nya religiösa rörelser hos University of California skriver:

”Ingen annan organisation eller rörelse har bidragit med så många komponenter till New Age-rörelsen som Teosofiska samfundet… det har varit en huvudkraft i spridandet av ockult litteratur i västvärlden under nittonhundratalet.”(Min översättning, original i fotnot).3“No single organization or movement has contributed so many components to the New Age Movement as the Theosophical Society… It has been the major force in the dissemination of occult literature in the West in the twentieth century.” (New Age Encyclopedia 1990, s. 458–461.)

Blavatsky lärde ut områden som är klassiska inom New Age, såsom ascended masters, hermeticism, mysticism, astrologi, upplysning, chakra och esoterism. Detta material publicerade hon ofta i magasinet Lucifer. I sitt verk The Secret Doctrine glorifierar hon Satan flertalet gånger och kallar honom bland annat ”världens prins” som är ”perfekt i vishet och skönhet”4(The Secret Doctrine, vol 2. s. 229). På sidan 513 i volym 2 hädar hon dessutom den helige Ande, vilket jag inte kommer citera här. Hon skriver också:

”I detta fall är det inte bara naturligt – att bokstavligen – visa Satan, första Mosebokens Orm, som den sanna skaparen och välgöraren, den spirituella mänsklighetens Fader.”(Min översättning, original i fotnot).5“In this case it is but natural — even from the dead letter standpoint — to view Satan, the Serpent of Genesis, as the real creator and benefactor, the Father of Spiritual mankind.” (s.243)

Blavatsky hädar alltså Gud och den helige Ande, samtidigt som hon upphöjer och lovordar Satan. Och hon kallas New Ages ”moder.”

New-Age läror används för att stiga i graderna

Aleister Crowley, även kallad The Beast 666, var en av västvärldens mest kända ockultister. I The Confessions of Aleister Crowley: An Autobiography (1989) säger han att han ville bli Satans ”chief of staff”, alltså ”Satans personalchef.” Han influerade bland andra Gerald Gardner, wiccanernas6(Wicca är en nyhednisk, naturinriktad religion. Wiccaner vänder sig främst till en kvinnlig och manlig gudomlighet. Wiccaner utför olika magiska ritualer och trollformler (spells). ”fader”. Crowley grundade den spirituella organisationen A∴A∴. För att stiga i graderna inom ordern skulle man studera klassiska ockultistiska områden – eller New Age ämnen – såsom astral projektion, yoga, ascended masters, transcendent meditation och tarotkort.

Vi har nu sett hur satanistkyrkans grundare Anton LaVey anklagade New Age-rörelsen för att ha stulit från satanismen. Helena Blavatsky, som lovordade Satan, har haft stor påverkan på New Age-rörelsens läror. Och vi har sett hur utövning av New Age har hjälpt människor att stiga i graderna i Crowleys ordern. Detta säger i mina ögon mycket om hur mörk New Ages bakgrund är. Men hur är det med nutida New Age?

Är modern New Age satanistisk?

Här går jag igenom några punkter som visar att även modern New Age står för satanistiska läror.

Maskerad satanism inom modern New Age

Även modern New Age lär ut en sorts satanism som framställs som något betydligt oskyldigare. Ett exempel finner vi hos en av de största New Age sidorna och Youtube-kanalerna, Spirit Science. En animerad video med oskyldig framtoning talar om något som kallas The Luciferian experiment. I den påstår man att alla andar är Gud och har därmed rätt att göra vad de vill, och att Lucifer därför inte gjorde något fel som gick emot Gud.

I videon hävdar man att ”Lucifer är helt enkelt bara ett annat sätt att förstå verkligheten.”

Den person som enligt Bancarz ligger bakom det mesta av materialet på Spirit Science är den esoteriska författaren Drunvalo Melchizedek. Han har också skrivit boken The Ancient Secret of the Flower of life som finns i två volymer. I volym 2 lovordar han Lucifer på ungefär samma sätt som Blavatsky. Där skriver han bland annat:

”På intet sätt försöker jag skydda Lucifer eller sanktionera hans ageranden. Jag försöker bara ge ett gammalt/nytt perspektiv på hans agerande som, när man väl förstått det, erbjuder möjligheten att överskrida gott och ont och att komma in i en helig enhet med Gud.”(Min översättning. Original i fotnot)7”I am in no way attempting to protect Lucifer or sanction his acts. I am simply giving an old/new perspective on his acts that, once understood, allow the possibility of transcending good and evil and entering in to pure oneness with God.” (vol 2, s. 195).

Melchizedek påstår alltså att om man förstår Lucifers roll i universum, kan man överskrida (transcendera) gott och ont, rättfärdighet och synd, och därmed även hoppa över Jesus som enligt Bibeln är den enda vägen till Gud. På det sättet menar han att man kan komma in i en helig enhet med Gud.

Med andra ord skulle alltså Jesu försoningsdöd på korset, för förlåtelse för våra synder, vara helt onödig. Men redan ca. 95 e.Kr, berömde Jesus församlingen i Tyatira för att den ­inte lärt känna det som han benämner som ”Satans djupheter”:

”Men till er andra i Tyatira, ni som inte har den läran och inte har lärt känna Satans djupheter,” (Uppenbarelseboken 2:24)

Svenska Folkbibeln 2015 förklarar: ”De gnostiska irrlärarna menade sig besitta en djupare insikt som frigjorde dem från jordiska moralregler.” Detta låter inte helt olikt Drunvalo Melchizedeks lära där han försöker göra Kristus försoningsdöd onödig.

Melchizedeks material ska för övrigt ha givits honom av Troth, en gammal egyptisk gud som också omnämns i The Satanic Bible and The Joy of Satan Ministeries som en demon. Men aposteln Paulus har sagt:

”Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse.” (Galaterbrevet 1:8)

New Age-rörelsens kärna är satanistisk

Jag kommer att gå igenom olika New Age-läror i nästa artikel. Men jag vill redan nu ge ett exempel på att en av de mest grundläggande lärorna inom New Age – själva kärnan – i själva verket är satanistisk.

Kärnan i New Age härrör från panteismen, som lär att Gud inte är en personlig Gud, utan en ”kraft” som finns överallt och i allting, inklusive inuti allt skapat. Enligt denna lära är allting Gud, inklusive du. Det är därför många inom New Age säger att ”svaret finns inom dig” och uppmanar andra att ”se inåt”. För där finns ju, enligt New Age-läran, Gud.

Detta upphöjande av sig själv är en typ av avguderi. Alla former av avguderi är strikt förbjudet i de tio Guds bud. Varför kallar jag denna form av avguderi för satanistisk? Enligt Bibeln ville Satan bli som Gud, vilket jag berättar mer om nedan. Han övertalade också de första människorna, Adam och Eva, att gå emot Guds befallning att inte äta av Kunskapens träd. Att äta av trädet skulle göra att människorna själva kunde bestämma över vad som är rätt och fel, istället för att låta Gud bestämma. Det handlade alltså om att ta avstånd från Gud – och om avguderi.

Men vänta nu, kanske du säger. New Age lär ju att Lucifer (Satan) ger upplysning, så varför är det ett problem? Vi ska ta reda på vad Bibeln säger.

Vem Satan är – enligt Bibeln

Inom New Age är Lucifer en symbol för upplysning. Men i Bibeln har han många namn. Satan är egentligen en titel som betyder ”motståndaren” – han är en motståndare till allt som Gud kallar rätt och sant, och till Gud själv. Jesus beskriver honom såhär:

”Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader.” (Johannesevangeliet 8:44)

Satan använder lögnen som ett sätt att leda människorna bort ifrån Gud. En av hans lögner är att göra sig själv lik Gud, precis som jag skrev om ovan. En annan lögn är att presentera olika sätt att nå Gud, som är falska och som leder människorna på fel väg. Ett sätt han använder för att lura människor är att framstå som god. Bibeln berättar att han förklär sig till en ljusets ängel (2 Korintierbrevet 11:14).

Det låter väldigt likt hur han framställs inom New Age.

Är då Lucifer och Satan samma person? Det finns några bibelställen som traditionellt tros ge en ledtråd om varifrån Satan kommer och vem han är. Ett av dem återfinns i profeten Jesajas 14:e kapitel:

”Hur har du inte fallit från himlen,
du strålande stjärna,
du gryningens son!
Hur har du inte blivit fälld
till jorden,
du som slog ner folken till marken!
Du sade i ditt hjärta:
’Jag ska stiga upp till himlen,
jag ska resa min tron
ovanför Guds stjärnor.
Jag ska sätta mig på mötesberget
längst upp i norr.
Jag ska stiga upp
över molnens höjder,
jag ska bli som den Högste.’”
(Jesaja 14:12-14)

Det hebreiska ordet för ”strålande stjärna” är ”helel”, vilket betyder ”ljusbärare” eller ”ljusbringare”. Bland annat den latinska bibelöversättningen Vulgata översätter ordet som just ”lucifer”. Och som Jesaja skrev ovan, var hans synd att han ville bli som Gud.

Bibeln berättar alltså att Satan:

  • Förklär sig till en ”ljusets ängel” (2 Korintierbrevet 11:14).
  • Leder människor bort ifrån Gud (Markusevangeliet 4:15),
  • Påverkade Judas så att han förrådde Jesus (Johannesevangeliet 13:27),
  • Står bakom lögn (Apostlagärningarna 5:3),
  • Frestar människor till synd (1 Korintierbrevet 7:5, 1 Krönikerboken 21:1)
  • Försöker stoppa människor från att utföra Guds vilja (1 Thessalonikerbrevet 2:18)
  • Anklagar människor (Sakarja 3:1).

Detta låter inte som någon man borde ha att göra med. Bancarz skriver:

“Varje lära eller doktrin som går ihop med Lucifer / Satan borde omedelbart lämnas. Detta är den fiende till Jesus Kristus, som försöker bedra och leda människor in i synd och villfarelse innan hans tid är slut. Precis som han lurade Eva, lockar han människor med löften om gudomlighet och himmelsk uppstigning, bara de studerar esoterisk kunskap och vägrar att lyda / följa / söka Gud. Detta är samma lögn som återfinns i Bibelns första bok.” (Min översättning, se fotnot för original).8“Any teaching or doctrine that is pushed along side Lucifer / Satan should be dropped immediately. This is the enemy of Jesus Christ, who is trying to deceive and lead people into sin and deception before his time is up. Just like he deceived Eve, he baits people with promises of god-hood and ascension, if only they study esoteric knowledge and refuse to obey / follow / seek God. This is the same lie found in the first book of the Bible.”

Så för att sammanfatta: En av de största sidorna inom New Age, Spirit Science, lär ut luciferianism. New Age-rörelsens kärna är satanistisk, bland annat eftersom den lär ut en av de största synderna: att människor är Gud. Vi har också sett att Satan framställs på ett oskyldigt och bedragande sätt inom New Age.

Men Jesus kallar honom lögnens fader.

Varför du borde lämna New Age

New Age säljs in med sitt kärleksbudskap, positivitet och tolerans. Men när människor blir involverade i New Age, ger de sig i kast med läror som de överhuvudtaget vet väldigt lite om. I en senare artikel kommer jag gå igenom vad människor som praktiserat New Age och ockultism råkat ut för när de medvetet eller omedvetet haft att göra med onda andemakter.

Som vi sett har New Age inte bara en satanistisk bakgrund. Än idag är den såväl satanistisk som farlig. Sven Reichmann har skrivit en bok som heter Allt är inte Gud som glimmar. Jag har inte läst den, men tycker att titeln passar utmärkt in även här. Bibeln lär oss att det finns onda andemakter som inte vill annat än att förstöra för människorna. Att förutsättningslöst ägna sig åt övernaturliga saker kan alltså vara mycket skadligt.

Alla andar kommer inte från Gud. Därför lär Bibeln att vi ska pröva dem:

”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.” (1 Johannesbrevet 4:1-3)

Alltså: Varje ande som inte bekänner att Jesus är Kristus (Guds smorde) som blev människa, dog och uppstod för våra synders förlåtelse, är en falsk ande.

Jag ger de avslutande orden till Katrin Eklund, en kvinna som tidigare ägnade sig åt New Age och ockultism, men som idag är kristen. I ett vittnesbörd berättar hon vad som hände när hon tillslut började pröva andarna.

”Något hon lärde sig var att när det kom olika bilder och varelser för hennes inre, såsom änglar, var att fråga om de ansåg Jesus var Messias som dog och uppstod igen. Då försvann dessa väsen och vid något tillfälle förvandlades det även till något alligator-liknande innan det försvann.

– De onda krafterna kan inte ljuga och förklä sig inför Herrens namn, påpekar Katrin.”

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon författar artiklar samt korrekturläser och redigerar sidans innehåll. Melody brinner för att studera Bibeln och kristen apologetik, försvaret av kristen tro.
Back to top button