Artikelnyheter3Artiklar

Vi är alla kallade till mission!

Är det fortfarande relevant att sända ut missionärer för att nå andra folkslag med evangelium? Kallar Gud kvinnor och män till mission? Dessa frågor vill jag försöka besvara i denna artikel.

Artikeln publicerades först på Patrick Ölunds blogg


Mission handlar om att varje troende är kallad att föra evangelium om Jesus Kristus till varje folk, stammar och språk. Det började med missionsbefallningen som Jesus gav till sina lärjungar strax innan Han lämnade denna jord, för att stiga upp till sin Far i himlen:

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.”(Matteusevangeliet 28:19-20).

Jesus kallar oss att gå ut i hela världen och göra lärjungar av folken. Men hur och var gör man det?

Varning för hemmablindhet

I Apostlagärningarna instruerade Jesus lärjungarna något som indikerade att detta arbete skulle börja i det egna samhället och spridas därifrån.

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apostlagärningarna 1:8)

Det handlar inte om att vi först måste slutföra arbetet hemma innan vi kan gå vidare till nästa stad och nästa land. Coca Cola har devisen ”tänk globalt, agera lokalt”. Jag tror att vi måste tänka på ungefär samma sätt. Om vi endast tänker lokalt, kommer vi aldrig att börja agera globalt. 

”Vi har presenterat kristendomen som en enkel tro som gör att vi kommer bort från alla problem.”

Ibland är det så att vi har ett för snävt tunnelseende, så att vi inte ser något annat än vår egen plats. Vi tror inte att vi är kallade till mission, utan att den kallelsen bara är till för ett fåtal människor. Men jag vill påstå att även om vi inte känner oss kallade att flytta till ett annat land eller ett annat folkslag, är vi alla kallade till mission. 

Jag är orolig att missionsbefallningen missförståtts. Mission är inte ett av alla program i våra kyrkor. Mission måste vara själva syftet med allt vi gör i vår kyrka! Allt vi gör i våra kyrkor måste handla om att människor ska bli Jesu lärjungar. Syftet med vår kyrka måste vara mission. 

Jag vet inte vad mission innebär för dig och om du tycker det är viktigt, men vi kunde nog alla bli bättre på att förkunna evangelium om Jesus Kristus – där vi befinner oss. Vi bär på ett viktigt budskap!

Missionsbudskapet i tiden

Jag vill ge en uppmaning till handling. Jag vill uppmana dig att personligen medverka i Guds plan att nå hela världen med evangelium. Efter det ska jag ge dig några praktiska idéer om hur du kan vara personligt inblandad i Guds mission. 

Kommer du ihåg missionsbefallningen? Jesus sade att vi skulle gå ut och göra lärjungar av alla folk. I Markusevangeliet säger han ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” (16:15). Det här är vad mission handlar om; att du och jag tar evangelium till hela världen, till alla folk. Detta är den befallning som Jesus gav till alla sina lärjungar. James Hudson Taylor som var missionär i Kina myntade uttrycket ”missionsbefallningen är inte ett val man överväger utan en befallning att åtlydas.” När Jesus talade om tidens slut sade han:

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.”(Matteusevangeliet 24:14)

Jesus sade att evangeliet som vi delar handlar ”om riket”. Evangelium är Guds rike. Det talar om Guds välde i det rike där Han bestämmer. Det handlar också om Guds Son, om Jesus som triumferande död, begravning och uppståndelse. Jesus dog på korset för dina och mina synder. Han betalade priset för varje människa. Han övervann synden, helvetet och graven. De goda nyheterna som vi predikar handlar inte om oss. Evangelium om riket handlar om den triumferande, styrande, högste Guden! 

Jesus sade att denna mission kommer en dag att avslutas och fullbordas. Han sade ”och detta evangelium om riket skall predikas…”. När du ser ordet ”skall” i Bibeln innebär det ett löfte som kommer att ske. Det kommer att hända! Men det är upp till dig och mig att välja om vi vill vara en del av det eller inte. Om vi är olydiga mot Gud när det handlar om att fullgöra vår mission, är det vi som gör ett misstag – inte Gud. 

För vem?

Jesus sade att missionen handlar om alla etniska folkgrupper. Ordet nation har översatts från det grekiska ordet ethnos, varifrån vi får ordet etnisk som används för folkgrupper. Det inbegriper alla folkgrupper i hela världen. Det talar inte om politiska stater som Ryssland eller Sverige, utan om varje individuell folkgrupp som skiljer sig åt från andra grupper vad gäller kultur och språk. Till exempel bor det i Sverige många olika folkgrupper: Samer, finnar, irakier, kineser och nationella svenskar, etc. Man säger att i hela världen finns ungefär 17000 olika folkgrupper och av dem har ca. 10500 folkgrupper nåtts av evangelium. Det betyder att ungefär 6500 folkgrupper ännu är onådda!

Det kanske inte är realistiskt för dig och mig att nå varje enskild människa i varje folkgrupp med evangelium, men vi kan absolut nå varje folkgrupp med evangelium. Det är detta uppdrag som kan slutföras och när det har slutförts säger Jesus att slutet kommer. 

Tag ditt kors!

Jag vill också tillägga något Jesus sade i Matteusevangeliet:

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. (Matteusevangeliet 24:9)

Jesus sade att lidande kommer att vara priset för och sättet som missionsbefallningen uppfylls på. Vi talar inte så mycket om lidande och förföljelse i våra kyrkor och på våra konferenser. Kanske är det ett försök att göra tröskeln låg för människor. Man vill göra det enklare för andra att bli en del av oss. Vi har presenterat kristendomen som en enkel tro som gör att vi kommer bort från alla problem.

”Du och jag har sanningen och vi behöver gå till människorna och förkunna att Jesus har övervunnit mörkret.”

Men Jesus dolde aldrig det faktum att följa Honom innebär ett kors att bära. Lärjungaskap handlar om att dö bort ifrån sig själv och att leva för Jesus (och för andra). I frälsningen, presenterad genom vårt dop, dör vi från oss själva och uppstår i ett nytt liv med Jesus. Vi erkänner Jesus inte bara som Frälsare utan också som Herre. I helgelsen som pågår under hela vårt liv här på jorden dör vi från oss själva och blir mer lika Jesus. Men det är också många som dör för evangelium och Jesus, och däri fullföljer Guds syfte för deras liv. 

Kanske är lidandet kostnaden vi får betala för att tjäna Gud. Men det kan också vara det sätt Gud använder för att utföra sitt arbete. Jesus sände oss inte ut som får bland får – utan som får bland vargar. 

Är mission viktigt? 

När Adam och Eva hade ätit av den förbjudna frukten och därmed gjort uppror mot Gud, gick Gud ändå ut för att leta efter honom. När mänskligheten var förlorad och utan hopp i denna värld sände Gud sin Son. Gud offrade inte sin Son för att han tyckte att det var roligt. Jesus dog en fruktansvärd död, och innan det fick han utstå tortyr och plågor. Men han genomgick allt villigt eftersom frälsningen är viktig för Gud.

Jesus sade ”Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat” (Lukasevangeliet 19:10). Detta är viktigt för Gud! Och det är viktigt för Jesu lärjungar. Om du och jag är seriösa om varför vi är kristna, om du är trött på att leka kyrka och kristen och vill leva för något som verkligen betyder något, om du är en lärjunge som är redo att göra andra till lärjungar – då är mission viktigt. Om du bryr dig om Guds ära, var människor ska spendera evigheten, om du bryr dig om att vara lydig Guds kallelse, då är mission viktigt!

Kommer du ihåg berättelsen om den rike mannen och Lasarus i Lukasevangeliets 16:e kapitel? Den rike mannen bad Abraham att ge honom något för att kunna svalka sig i dödsrikets eld. Han led och befann sig i plågor. Abraham svarade att det ingenting fanns som han kunde göra. Den rike mannen hade gjort sitt val och nu skulle han plågas i evighet för att ha förkastat Kristus. Medan mannen plågades svårt tänkte han på sina bröder och sin familj som fortfarande levde. Han bad att Abraham skulle sända någon för att varna dem. Här ser vi en man i dödsriket som har ett missionärshjärta, men det var försent. 

Mission är viktigt för Gud, för Jesu lärjungar och för människorna i dödsriket. Men är det viktigt för dig och mig? Det är ju endast vi som känner våra egna hjärtan och kan besvara den frågan. 

Tänk på de som vandrar i mörker!

I denna artikel har jag förklarat att mission absolut inte är föråldrat. Gud har fortfarande en längtan att möta människor från varje etnisk folkgrupp, för att de ska få en chans att höra om hans kärlek. Därför kallar han fortfarande män och kvinnor till mission. Jag vill avsluta med att dela en erfarenhet.

För något år sedan besökte jag en plats i Kina som var en mycket viktig och central plats för buddhister. Det bor cirka 1500 buddhister i denna stad. Det mesta som sker gör det med den buddhistiska religionen i centrum. Det finns ett väldigt stort tempel och varje dag går buddhisterna runt detta tempel för att kunna förtjänta meriter.

Vi träffade en kinesisk man som gått i tidig pension och flyttat hit för att försöka förtjäna merit, inte bara för sitt eget liv utan också för sina familjemedlemmars liv. Tänk dessa människor som går omkring i ett mörker! De lever ett helt liv för att försöka förtjäna något som kan utsläcka deras liv. Du och jag har sanningen och vi behöver gå till människorna och förkunna att Jesus har övervunnit mörkret. Han har betalat priset för att de inte ska behöva förtjäna något som de ändå inte kan betala!

Kanske du eller jag inte har möjlighet att gå till just detta folk. Kanske vi inte får möta tibetaner eller bhutaneser. Men varje dag har vi möjlighet att interagera med de människor vi möter i affären, trapphuset, under discgolf-rundan, eller på sonens eller dotterns fotbollsmatch. Många av dessa människor är också förlorade och utan hopp i denna värld. Men de är älskade av Gud och han vill möta och förlåta dem!

Om mission är viktigt för oss, finns det många sätt att visa det på.

Här är några praktiska tips:

1. Dela din tro – tala om för människor vad du tror. Dela evangelium om riket med dem. 

2. Dela ditt liv – det enda riktiga sättet att vara en lärjunge är att vara en lärjungaskapare. Exemplifiera din tro!

3. Be för människorna du möter!

4. Ge för att stödja missionärsarbete.

5. Gå ut och möt människorna!

6. Gå gärna en missionsskola eller missionskurs.

Må Gud hjälpa oss att vara ett folk som bryr sig om hans frälsningsarbete i världen. Detta är ju anledningen till varför vi är här. Kom ihåg att mission inte är en av alla våra olika verksamheter – det är vårt syfte. 

Patrick Ölund

Patrick Ölund har arbetat inom mission sedan 1993. Han arbetar nu på IBRA som koordinator för en region, och på Pingst som regionssekreterare för Eurasien.
Back to top button