ArtiklarKristen apologetikMissa inte

Är evolutionsteorin värd att försvara?

Försvaret av evolutionsteorin bör ifrågasättas från moraliska och etiska perspektiv.

Uppdaterat 04.12.2021


Diskussioner mellan kristna och ateister leder ofta till frågan om evolutionsteorin är sann eller inte. Vanligtvis lägger evolutionsanhängarna stor energi på att försvara evolutionen utifrån evolutionsbiologiska argument.

Kristna brukar däremot försvara Guds existens och skapelsesynen bland annat utifrån moraliska och etiska argument såsom: Om det inte finns någon Gud, finns det ingen moral. Det finns moral, alltså finns Gud.

”I en värld som förespråkar evolutionsteorin har de ”svaga” alltså ingen plats.”

Jag tänkte att det skulle vara intressant att titta på evolutionsteorin utifrån moraliskt och etiskt perspektiv och ställa oss frågan om den verkligen är värd att försvara.

Inspirerade fascismen och nazismen

Evolutionens kändaste fras är ”survival of the fittest”. Vad händer när man tar detta tankesätt till sin yttersta gräns? Benito Mussolini och den fascistiska ideologin var starkt inspirerad av Darwins utvecklingslära. Såhär beskrivs det i Arena123:

”Darwin hävdade att de arter som bäst anpassade sig till sin omgivning, sin miljö, var de som överlevde. Fascisterna förenklade detta till att de starka är de som överlever och tillämpade detta också på mänskligheten. Således ska starka individer och starka stater överleva på bekostnad av de svaga. Mussolini kallade detta för ”naturens järnlogik”, dvs. det var något ofrånkomligt. Utrikespolitiskt såg Mussolini världen som en kamp mellan starka och svaga stater. Således måste Italien rusta för krig och bli en ”militärisk och krigisk stat””.

Detta tankesätt var alltså något som skulle leda till att de ”starka” skulle överlevna på bekostnad av de ”svaga”, och det skulle ske med våldet som medel. Men det är förstås inte det enda exemplet. En annan välkänd person var också inspirerad av evolutionsteorin, nämligen Adolf Hitler. Om hans nazistiska ideologi kan vi läsa i Arena123:

”Nazisterna lånade precis som fascister idén om de starkas rätt att underkuva de svaga från Darwins utvecklingslära. Till denna fogade de ett rasistiskt element. Hitler ansåg den ”germanska rasen”… överlägsen alla andra. Vissa var så underlägsna menade nazisterna att detta sågs som motiv till för massutrotning.”

Hitler ville skynda på evolutionsutvecklingen lite grann, så under Förintelsen dödades mellan 11-17 miljoner människor. Vilka var det som dödades? Jo, judar, eftersom de ansågs vara en lägre stående ras, tillsammans med personer med funktionsnedsättningar, homosexuella, kristna, Jehovas vittnen, romer, etc.

Hitler var starkt influerad av rashygien. Jag anser att rashygien bygger på evolutionistiskt tänkande. På Levande Historia skriver man:

”Under sent 1800-tal började vetenskapsmän och intellektuella propagera för att Darwins tankar om naturen även gällde det mänskliga samhället och skulle användas för att forma det. Detta kallas social-darwinism och omfattade tankar om att ”de starka” hade rätt att styra över ”de svaga”.

Det var rasbiologer som mätte skallarna på folk och menade att vissa skallmått visade på lägre intelligens. I rasbiologins namn tvångssteriliserades psykiskt sjuka och förståndshandikappade i Sverige. Men även sådana som sågs som ”promiskuösa” eller ”tattare”.

Idag menar man att att rasbiologin inte har vetenskaplig grund. Kanske man borde ifrågasätta rasbiologins grund, evolutionen, också?

Darwins människosyn vs Bibelns människosyn

Evolutionens fader, Charles Darwin, hade många åsikter vi idag skulle betrakta som starkt rasistiska. Flera av dem hittar vi i hans bok The Descent of Man, där han kallar australiensare, mongoler, afrikaner, indier, sydamerikaner, polynesier och eskimåer för ”vildar”. Det står klart och tydligt att Darwin ansåg den vita rasen överlägsen andra raser. Han menade att de högre och lägre raserna skiljdes åt vad gäller intellekt och moral. Vi kan titta på ett citat om just australiensare, från boken:

“How little can the hard-worked wife of a degraded Australian savage, who uses hardly any abstract words and cannot count above four, exert her self-consciousness, or reflect on the nature of her own existence”.

Darwin drar paralleller mellan vit övermakt och sin teori om naturligt urval:

“western nations of Europe … now so immeasurably surpass their former savage progenitors and stand at the summit of civilization” (178).

I en värld som förespråkar evolutionsteorin har de ”svaga” alltså ingen plats. Evolutionsteorin har inget svar på varför det anses moraliskt rätt och riktigt att ta hand om funktionshindrade och sjuka. Tvärt om. Därför tycker jag man ska ifrågasätta varför man är så villig att försvara den. Bibeln, som man så gärna hånar och skrattar åt, bjuder dock på en världssyn som är motsatsen till den evolutionen bjuder på:

”Och du ska älska din nästa som dig själv.” (Matt 19:19)

”De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som gått vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet.” (Hes 34:4)

”För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.” (Matt 25:35-36)

”I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt: Det är saligare att ge än att ta.” (Apg 20:35)

Referenser

Darwin, C. (1871) The Descent of Man.

Karlsson,L.(2011).Arena 123.

Svenska Folkbibeln 2015.

Internetreferenser finns länkade i texten.

Melody Sundberg

Melody är redaktör och webbansvarig. Hon transkriberar predikningarna samt skriver och illustrerar artiklar genom teckning och foto. Melody brinner för att studera Bibeln och älskar att sjunga om Jesus. Melody är sekundärtraumatiserad efter arbete med flyktingar som blivit utsatta för brott mot mänskliga rättigheter, och lever med fysiska smärtor. Hon skriver här under "bättre dagar." När hon kan arbetar hon även som fotograf, webbdesigner & porträttecknare.
Back to top button